ALGEMENE VOORWAARDEN FLARE DEPARTMENT

1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Dienst: alle dienstverlening van welke aard en onder welke benaming dan ook, waaronder

begrepen – maar niet beperkt tot – het vervaardigen van Producten, die Flare Department op

basis van een Overeenkomst met Opdrachtgever verricht of dient te verrichten;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals

auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en

naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en

eenlijnsprestaties;

Materialen: alle documenten, programmatuur, bestanden, apparatuur, materialen, gegevens

of andere informatie die Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Flare Department in het

kader van de Overeenkomst;

Opdrachtgever: natuurlijk persoon of onderneming die met Flare Department een

Overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die Flare Department met een Opdrachtgever aangaat;

Product: alle resultaten van de Diensten die door Flare Department gedurende de

Overeenkomst voor Opdrachtgever worden ontwikkeld en staan vermeld in of voortvloeien

uit de Overeenkomst, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – alle programmatuur,

video’s, foto’s, animaties, bestanden, apparatuur, documentatie en materialen;

Partijen: Flare Department en Opdrachtgever gezamenlijk;

Flare Department: de Besloten Vennootschap gevestigd en kantoorhoudende aan de Donker

Curtiusstraat 7 (1051 JL) te Amsterdam.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van

Flare Department, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en alle aanbiedingen en

Overeenkomsten waarbij Flare Department Diensten aan Opdrachtgever levert.

2.2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar

blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of

is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van

kracht. Flare Department zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat

wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van

deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het

ongeldige beding.

3. OVEREENKOMST

3.1. Offertes en andere aanbiedingen van Flare Department zijn vrijblijvend en dienen

beschouwd te worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van

een Overeenkomst, tenzij door Flare Department schriftelijk anders is aangegeven.

3.2. Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na

dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand op het eerste van de volgende momenten: het

moment dat Flare Department de Overeenkomst schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt,

danwel het moment dat Flare Department met de uitvoering van de Overeenkomst begint. In

het laatste geval geldt de offerte als de Overeenkomst tussen Partijen.

3.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan

Flare Department verstrekte gegevens waarop Flare Department zijn aanbieding baseert.

Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Flare Department het recht om

de aanbieding te wijzigen of de Overeenkomst te ontbinden.

3.5. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden,

zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de

medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden

dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

3.6. Besluiten genomen in een project- of stuurgroep binden Flare Department slechts indien

de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen

Partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien

Flare Department de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Dit is niet anders indien een of meer

door Flare Department ingezette medewerkers deel uitmaken van de project- of stuurgroep.

4. DIENSTVERLENING EN WIJZIGINGEN IN DE OVEREEENKOMST

4.1. Flare Department zal zich naar beste kunnen inspannen om de schriftelijk tussen Partijen

overeengekomen Diensten aan Opdrachtgever verlenen. Alle Diensten worden uitgevoerd op

basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst

Flare Department uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat

tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst.

4.2. Voor zover schriftelijk overeengekomen zal Flare Department Opdrachtgever op de

(schriftelijk) overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de

werkzaamheden via de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal

Flare Department op voorhand melden op welke wijze en met betrekking tot welke

aandachtspunten hij rapportage wenst. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van

Flare Department niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

4.3. Indien de Dienst in fasen wordt verleend, is Flare Department gerechtigd de aanvang van

werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Opdrachtgever de Producten

en/of resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4. Wijzigingen of aanvullingen in de overeengekomen Diensten op verzoek van de

Opdrachtgever kunnen slechts plaatsvinden met schriftelijke instemming van Flare

Department. Flare Department is niet verplicht om een wijziging of aanvulling uit te voeren,

en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.5. Indien sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat de omvang van

de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld bij meerwerk, zullen de daaruit

eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de

tarieven van Flare Department die gelden op het moment van uitvoering van de

werkzaamheden. Voor zover voor de Diensten een vaste prijs is afgesproken, zal Flare

Department Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële

consequenties van de extra werkzaamheden als bedoeld in dit artikel.

4.6. Opdrachtgever aanvaardt dat door aanvullingen of wijzigingen in de Overeenkomst het

overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten en de wederzijdse

verantwoordelijkheden van Flare Department en Opdrachtgever kunnen worden beïnvloed.

Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk

voordoet, is voor Opdrachtgever geen grond voor opzegging of ontbinding van de

Overeenkomst.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1. Opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de Overeenkomst door Flare

Department nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur,

programmatuur, materialen of medewerkers volledig, deugdelijk en tijdig (op eerste verzoek

van Flare Department) aan Flare Department ter beschikking te stellen en alle medewerking

te verlenen, zowel vóór als tijdens de Overeenkomst. Voorts dient Opdrachtgever alle

voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en

daarvoor de noodzakelijke faciliteiten ter beschikking te stellen.

5.2. Opdrachtgever zal in verband met de continuïteit van de werkzaamheden een

contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van

Flare Department als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van Opdrachtgever

zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de

gewenste doelstellingen van Opdrachtgever.

5.3. Indien Opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet, niet tijdig of niet

volledig nakomt, is Flare Department gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst (geheel

of gedeeltelijk) op te schorten en/of eventuele extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te

brengen volgens de actuele gebruikelijke tarieven van Flare Department. Een en ander

onverminderd het recht van Flare Department tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of

overeengekomen recht.

6. PRIJS EN BETALING

6.1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Flare Department genoemde bedragen in euro’s

en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben voorcalculaties en begrotingen slechts

een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend.

Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is Flare Department verplicht om

Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.

6.3. Flare Department zal Opdrachtgever op de voor haar gebruikelijke wijze inzicht

verschaffen in de verrichte werkzaamheden, tijdbesteding en kosten ten behoeve van

Opdrachtgever.

6.4. Flare Department is gerechtigd om schriftelijk op een termijn van ten minste drie

maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Flare Department heeft een zodanig

recht tot prijswijziging in ieder geval wanneer de prijsstijging het gevolg is van een van de

volgende factoren:

i) stijgingen van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege,

ii) veranderende wisselkoersen,

iii) stijging van lonen, vervoerskosten en/of inkoopprijzen.

6.5. Alle bedragen die betrekking hebben op de Diensten zijn telkens per kalendermaand

achteraf verschuldigd.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders

is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.

6.6. Indien na het verstrijken van deze termijn door Flare Department nog geen (volledige)

betaling is ontvangen, is Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie

en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever rente

verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

6.7. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te

voldoen, kan Flare Department de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door

Flare Department gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders

en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met

een minimum van EUR 250,= excl. BTW.

6.8. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Diensten schorten de

betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Flare Department is gerechtigd de

nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare

verplichtingen heeft voldaan.

7. DUUR EN BEËINDIGING

7.1. Indien niet anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een

bepaalde duur, te weten voor de duur van de Dienst en/of het ontwikkelen van een Product.

Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

7.2. Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval

van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van

stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap

over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.

7.3. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts

geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een

redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in

deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anders is voorgeschreven in de wet.

7.4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van

hetgeen Flare Department reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee

samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Flare Department

ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Flare

Department vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Flare Department

ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven

met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en

worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.5. Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigen gelijktijdig alle

rechten die Opdrachtgever genoot onder de Overeenkomst, waaronder – maar niet beperkt

tot – enig gebruiksrecht ten aanzien van Producten, programmatuur, bestanden, apparatuur

of materialen. Opdrachtgever zal onmiddellijk na het einde van de Overeenkomst alle

exemplaren van de Producten, programmatuur, bestanden, apparatuur of materialen die door

Flare Department zijn geleverd onder de Overeenkomst verwijderen van haar systemen en

retourneren aan Flare Department.

8. IE-RECHTEN

8.1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de IE-

rechten op alle door Flare Department bij de Dienst gebruikte en/of ontwikkelde Producten

berusten bij Flare Department of diens licentiegevers, ongeacht of Opdrachtgever een

vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Flare Department.

8.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene

Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Indien niet anders is

overeengekomen, is een aan Opdrachtgever toekomend gebruiksrecht niet-exclusief, niet-

overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

8.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke

karakter dan wel betreffende IE-rechten uit de Producten te verwijderen of te wijzigen.

8.4. Flare Department kan technische voorzieningen aan (laten) brengen ter bescherming van

de Producten in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het

gebruiksrecht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te

(laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen of toevoegingen aan te (laten)

brengen of derden onderhoud of reparaties uit te laten voeren aan de Producten die door

Flare Department ontwikkeld en/of geleverd zijn.

8.6. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat wanneer Flare Department gebruik maakt van

werken van een derde, zoals muziek, in de Producten, de (licentie)voorwaarden van die derde

van toepassing kunnen zijn op het gebruik van die werken in de Producten.

9. VRIJWARINGEN EN GARANTIES

9.1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en de

Producten. Flare Department staat niet in voor de juistheid, integriteit, deugdelijkheid of

volledigheid van enig resultaat of uitvloeisel van de Diensten.

9.2. Flare Department staat er niet voor in dat de Producten te allen tijde foutloos zijn en

zonder onderbrekingen functioneren. Evenmin garandeert Flare Department dat een Product

toepasbaar is voor een bepaald doel.

9.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van alle Materialen

die Opdrachtgever geeft aan Flare Department ten behoeve van de uitvoering van de

Overeenkomst, zowel vóór het sluiten van de Overeenkomst als tijdens de looptijd daarvan.

Opdrachtgever garandeert dat er geen rechten van derden zich verzetten tegen

beschikbaarstelling aan Flare Department van de Materialen met het doel van gebruik,

bewerking, installatie of incorporatie door Flare Department.

9.4. Opdrachtgever vrijwaart Flare Department tegen alle schade en kosten, waaronder

begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van (vermeende) inbreuken op IE-

rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving,

verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Flare Department lijdt of maakt ten

gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door

Opdrachtgever, (ii) enig handelen van Opdrachtgever in de uitvoering van de Overeenkomst

of (iii) een onrechtmatige daad.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De aansprakelijkheid van Flare Department wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van haar verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de

vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de

voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale

aansprakelijkheid van Flare Department voor directe schade, uit welke hoofde dan ook,

echter meer bedragen dan EUR 5.000,=.

10.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Flare

Department aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade

wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van

Opdrachtgever wordt ontbonden;

2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,

voor zover de

vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de Overeenkomst;

3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

Opdrachtgever aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de

Overeenkomst.

10.3. Iedere aansprakelijkheid van Flare Department voor andere dan directe schade

(“indirecte schade”), waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/

of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen

indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Flare

Department of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

10.5. De aansprakelijkheid van Flare Department wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever haar

onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter

zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Flare Department ook na die

termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen,

behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient

een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,

zodat Flare Department in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat

Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Flare

Department meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Flare Department vervalt

door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11. OVERMACHT

11.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder

begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe

verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht of tekortkomingen van

toeleveranciers van Flare Department, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van

toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Flare Department zijn voorgeschreven,

gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het

gebruik door Opdrachtgever aan Flare Department is voorgeschreven,

overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of

telecommunicatiefaciliteiten of de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden,

benodigd materiaal of een benodigde locatie.

11.3. Ingeval van overmacht is Flare Department gerechtigd haar verplichtingen uit de

Overeenkomst op te schorten, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

zonder dat er jegens Opdrachtgever enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4. Indien de overmacht situatie langer dan 6 maanden duurt, heeft Opdrachtgever het recht

om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er op Flare Department enige

verplichting tot schadevergoeding rust.

12. VERTROUWELIJKHEID EN OVERNAME PERSONEEL

12.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle van Flare Department ontvangen informatie –

waaronder gegevens,

ontwerpen, documentatie en programmatuur – waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs

behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim blijft. Opdrachtgever zal deze

informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en niet aan derden

tonen, bekendmaken of anderszins ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal alle

noodzakelijke maatregelen nemen om het vertrouwelijke karakter van de informatie te

beschermen, op dezelfde manier en tot hetzelfde niveau als de eigen vertrouwelijke

informatie van Opdrachtgever.

12.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst

evenals één jaar na het einde daarvan een medewerker van Flare Department die betrokken is

(geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst te nemen of anderszins, direct of

indirect, van zijn diensten gebruik te maken, tenzij Flare Department daarvoor uitdrukkelijk

schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12.3. Het bepaalde in dit artikel 12 blijft ook na het einde van de Overeenkomst, om welke

reden dan ook, van kracht.

13. OVERIG

13.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de

Overeenkomsten aan een derde over te dragen.

13.2. Flare Department is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een

derde over te dragen. Flare Department is tevens, zij het slechts met toestemming van

Opdrachtgever, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten

uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen. Deze

toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

13.3. De Overeenkomsten tussen Flare Department en Opdrachtgever worden beheerst door

Nederlands recht.

13.4. Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt

voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder

deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel Overeenkomsten die

daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in

Amsterdam.

*****************

Book us
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.